تناسب

سوالات رفع اشکال


1- تناسب در کدام گزینه دیده نمی شود؟
 
فارسی
هفتم متوسطه
۱۹:۲۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
2- با توجّه به بیت های زیر آرایه مقابل کدام گزینه نادرست است؟
 
فارسی
هفتم متوسطه
۱۱:۰۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶