توان

سوالات رفع اشکال


1- در شکل زیر، هرگاه دستگاه از حال سکون رها شود، پس از ۲ متر جابه جایی انرژی جنبشی جسم ۳ کیلوگرمی ۱۲ ژول می شود. کار نیروی اصطکاک جنبشی چند ژول است؟

 
فیزیک
دهم متوسطه
۲۰:۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
2- حاصل عبارات زیر را بیابید.
 
 
 
ریاضی
نهم متوسطه
۱۷:۵۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
3-

جواب این سوال رو میخواستم

ریاضی
هشتم متوسطه
۲۱:۴۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
4- حاصل برابر کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۲۲:۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
5- باقی مانده‌ی تقسیم حاصل عبارت بر 399 کدام است؟ 
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۱:۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱