جبر ومعادله

سوالات رفع اشکال


1- عملچنین تعریف می‌شود:بنابراین حاصل کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۳۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
2- فرض کنید *‌این گونه تعریف می‌شود  ، در‌این صورت  کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۵:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
3- حاصل عبارت مقابل به ازای برابر است با:

 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۲۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
4- حاصل عبارت  کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۵:۰۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
5- اگر  آن‌گا مقدار z کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۵۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
6- ظرفیت سه پارچ و دو بطری برابر 16 لیتر است. اگر حجم هر پارچ دو برابر حجم یک بطری باشد، ظرفیت دو پارچ و سه بطری چند لیتر است؟      
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۹:۳۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
7- حاصل   عبارت       به ساده‌‌ترین صورت برابراست با:
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۹:۳۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
8-  اگر باشد، حاصل عبارت کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۹:۳۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
9- ساده شده‌ی عبارت روبه رو کدام است:                                                           
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
10-

معادله رو توضیح بده

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۳۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
11- حاصل عبارت  کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۳:۱۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
12- فرض کنید *‌این گونه تعریف می‌شود  ، در‌این صورت  کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
13-   مقدار عددی عبارت به ازای و کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
14-  جواب معادله‌ی است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
15- حاصل عبارت  کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
16- حاصل   عبارت  به ساده‌‌ترین صورت برابراست با:
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۳۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
17- مقدار x  در معادله‌ی کدام گزینه است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۵۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
18- میانگین دو عدد x و 15- با میانگین سه عدد 3x و  2x+1- و x+5 برابر است. مقدار x کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۲۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
19-  جمع دو عدد فرد متوالی با دو برابر عدد زوج بین آن‌ها برابر است. مجموع این دو عدد فرد کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
20- اگر   باشد، مقدار عددی عبارت  کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
21- ساده شده‌ی عبارت روبه رو کدام است:                                                           
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۵۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
22-  در تساوی مقدار x کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۳۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
23- پدری در جواب‌این سؤال که پسرش چند سال دارد، گفت: اگر سن او را دو برابر کنید و 3 برابر سن 6 سال قبل او را از آن کم کنید، سن فعلی پسرم به دست می‌آید. پسر او چند سال دارد؟       
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۲۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
24- مقدار a در معادله‌ی کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۲۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
25- ریشه‌ی معادله‌ی مقابل کدام است؟                                                           

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۱:۲۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
26- جمله n ام   الگوهای عددی برابر   می‌باشد.  چهارجمله اول الگوی فوق برابراست با:
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
27-  نصف عددی به‌اضافه‌ی ثلث آن عدد به‌اضافه‌ی ربع آن عدد مساوی است با در صورتی که باشد، مقدار آن عدد مساوی است با:
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۳۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
28- ساده‌ شده‌ ی عبارت جبری کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۴:۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
29- اگر حاصل عبارت برابر  است با:
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۳:۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
30- اگر  باشد، حاصل عبارت مقابل کدام است؟                           

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۳:۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
31- حاصل عبارت  کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۳:۰۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
32-   جواب معادله‌ی کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
33- حاصل عبارت  کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۵۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
34- حاصل عبارت  کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۳۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
35- حاصل عبارت  کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۱:۳۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
36-  در یک مثلث متساوی‌الساقین، اندازه‌ی دو ساق  و می‌باشد. مقدار x کدام است؟   
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۱:۲۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
37- با توجه به رابطه زیر، حاصل جمع a، b و c کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۱:۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
38- با فرض ، مقدار  برابر است با: 
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۸:۱۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
39- عبارت  با کدام گزینه متشابه است؟
   
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۲:۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
40- حاصل   عبارت   به ساده‌ترین صورت برابراست با:
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۰:۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
41- اگر عدد x را 50% افزایش دهیم و عدد 2x را 30% کاهش دهیم، اختلاف دو عدد جدید چه قدر است؟ 
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۰:۳۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱
42- حاصل عبارت زیر به ساده ترین صورت ممکن برابر کدام است؟                       

ریاضی
هشتم متوسطه
۱۶:۵۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
43- ساده شده عبارت جبری  کدام گزینه است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۱۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
44- اگر  و داشته باشیم:   ،  حاصل   است؟     
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۰:۵۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
45-   جواب معادله‌ی کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۸:۴۸ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
46- حاصل عبارت  کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۰:۴۹ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
47- جواب معادله‌ی روبه رو کدام است؟                                                       
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۸:۴۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
48- با فرض ، مقدار  برابر است با: 
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۷:۲۸ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
49- اگر  باشد، حاصل عبارت  برابر است با:
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۵:۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
50- حاصل عبارت  کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۷:۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
51- مقدار عبارت  به ازای 1-=m کدام گزینه است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۴۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
52- مقدار عددی عبارت  به ازای کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۴۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
53- حاصل عبارت کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۴۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
54- جمله n ام الگوهای عددی زیر کدام گزینه می‌باشد؟

 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۴۴ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
55- مجموع سه عدد صحیح متوالی فرد برابر 87 است. بزرگترین عدد بین این 3 عدد کدام گزینه است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۴۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
56- اگر      باشد، حاصل عبارت کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۴۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
57- کسری مساوی  پیدا کنید که تفاضل صورت و مخرج آن عدد 44 باشد.
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۴۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
58-   با توجه به الگوی زیر میانگین تعداد دایره‌های شکل صدم و صدویکم چند است؟
                                  
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
59- اگر هفت برابر عددی 5 تا بیشتر از بزرگ‌ترین عدد یک رقمی‌باشد، نصف‌این عدد کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
60- قرینه عکس عبارت  کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۳:۳۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
61- مقدار عددی عبارت‌ زیر به ازای مقادیر مشخص شده برابر کدام است؟                                                                            
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۴۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
62- ساده شده ی کسر زیر کدام است؟                                

ریاضی
هشتم متوسطه
۲۲:۳۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
63- اگر اندازه‌های سه زاویه‌ی مثلثی  باشد، کوچک‌ترین زاویه‌ی‌این مثلث چند درجه است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۱:۰۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
64- جواب معادله  کدام گزینه است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۰۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
65- اگر  و داشته باشیم:   ،  حاصل   است؟     
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
66- دانش آموزی  سکه‌ی بیست و پنج تومانی و برادرش سکه‌ی بیست و پنج تومانی  دارد. تفاضل پول آن‌ها برابر با چند سکه ی 10 تومانی است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۴:۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
67-  در یک شرکت، حسابداری را به مدت 1 سال استخدام می‌کنند و قرار می‌گذارند که مبلغ 480000 تومــان و یک پلاک طلا در این مدت به او پرداخت کنند. حسابدار 7 ماه بیش‌تر کار نمی‌کند و 255000 تومــان و یــک پلاک طلا دریافت می‌کند. قیمت پلاک طلا چند تومان بوده است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۲۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
68- حاصل عبارت  کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
69- حاصل عبارت کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۵۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
70- اگر  باشد، مقدار کدام است؟      
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۵۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳