جرم

سوالات رفع اشکال


1- با آجرهای ستونی به سطح مقطع و به ارتفاع می سازیم. اگر جرم هر آجر باشد، تخمین مرتبه ی بزرگی جرم ستون ساخته شده چند تن می باشد؟

فیزیک
دهم متوسطه
۱۰:۴۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
2-

وزن در هر سیاره چقدر است؟

علوم
هفتم متوسطه
۲۱:۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
3-
علوم
هفتم متوسطه
۱۷:۵۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
4-

سنگی به وزن 200 نیوتن را درون ظرف استوانه مدرج قرار میدهیم.چگالی سنگ چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟<وقتی سنگ درون استوانه نبوده مقدار مایع داخل استوانه 5 میلی لیتر بوده است و بعد از انداختن سنگ درون استوانه حجم اب 15 میلی لیتر شده است>

علوم
هفتم متوسطه
۱۰:۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
5- مریم جرم یک قطعه فلز مکعبی شکل را ۶۲۵۰ گرم اندازه می گیرد. ابعاد این قطعه مکعبی شکل ۵ سانتی متر است. اگر این مکعب از وسط نصف شود، چگالی آن نسبت به حالت اول چند برابر می شود؟
 
علوم
هفتم متوسطه
۲۳:۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
6- وزن تقریبی کدام یک در سطح زمین بیشتر است؟
علوم
هفتم متوسطه
۲۳:۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
7-

توضیح فرمول های درس دوم (اندازهگیری) علوم هفتم

چگالی

وزن

شتاب جاذبه (ماه)(زمین)(مریخ) 

و فرمول های حجم و جرم

 

علوم
هفتم متوسطه
۲۰:۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
8- جرم یک مکعب آلومینیمی ۵ کیلوگرم است. جرم مکعب آلومینیمی دیگری که هر ضلع آن دو برابر این مکعب است، چند کیلو گرم است؟ 
 
علوم
هفتم متوسطه
۲۰:۲۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
9- اگر در جرم های برابر، چگالی عنصر نسبت به چگالی عنصر برابر با  باشد، نسبت حجم عنصر به حجم عنصر چند است؟ (حجم)
 
علوم
هفتم متوسطه
۲۰:۲۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
10- جسم و را بر روی دو کفه ترازو قرار می دهیم. با توجه به شکل، به طور قطعی می توان گفت:


علوم
هفتم متوسطه
۲۰:۲۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
11- یک استوانه شیشه ای به مساحت قاعده ۲ سانتی مترمربع و ارتفاع ۲۰ سانتی متر داریم. برای این که این استوانه را مدرج کنیم، کل ارتفاع آن را به ۱۰۰ قسمت مساوی تقسیم کرده ایم. کدام یک از حجم های زیر، نمی تواند با استفاده از این استوانه مدرج اندازه گیری شده باشد؟ 
علوم
هفتم متوسطه
۱۷:۴۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
12-

سلام

چرا چگالی یک کشتی آهنی با یک میخ آهنی برابر است؟ما اگر جسم هر کدام را تقسیم بر حجم آن ها بکنیم دوعدد متفاوت به دست می اید.

علوم
هفتم متوسطه
۱۸:۲۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
13- با توجه به شکل مقابل، حجم مکعب چند لیتر است؟ 

 
علوم
هفتم متوسطه
۱۹:۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
14- چگالی متوسط هوا  است. جرم هوای یک محفظه به ابعاد چند کیلو گرم است؟ 
 
علوم
هفتم متوسطه
۱۹:۳۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
15- میشه پیدا کردن چگالی رو توضیح بدید؟
علوم
هفتم متوسطه
۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
16-
وسیله اندازه گیری کدام کمیت ، اشتباه نوشته شده است؟
علوم
هفتم متوسطه
۱۶:۴۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
17- چگالی ماده،  است. کدام یک از نمودارهای زیر، بیانگر چگالی این ماده می باشد؟

علوم
هفتم متوسطه
۱۸:۵۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
18- وزن ۵ عدد سیب ۱۰۰ نیوتن است ،جرم یک عدد سیب چند کیلو گرم است؟
 
علوم
هفتم متوسطه
۰۸:۴۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
19-
چگالی آهن ۷۸۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است ۶۰ سانتی متر مکعب از این ماده چند گرم جرم دارد؟
علوم
هفتم متوسطه
۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
20- چرا چگالی اجسام با نصف شدن تغییری نمی کند ؟
علوم
هفتم متوسطه
۱۸:۵۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳
21- کدام یک از عبارت های زیر، نادرست است؟ 
علوم
هفتم متوسطه
۲۱:۲۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
22- جرم جسمی به کمک یک ترازوی دیجیتالی برابر با کیلو گرم می باشد. دقت این ترازو چند گرم می باشد؟ 

علوم
هفتم متوسطه
۲۲:۵۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
23- خط کشی در اختیار داریم که بین اعداد ۱ تا ۲ میلی متر آن به ۵  قسمت مساوی تقسیم شده است. با این خط کش کدام مورد زیر را می توان اندازه گرفت؟ (این خط کش حداکثر تا ۵ میلی متر را اندازه می گیرد و بقیه قسمت ها نیز به همین روش درجه بندی شده اند.)
علوم
هفتم متوسطه
۲۳:۰۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
24- جرم سارا ۵۴ کیلوگرم است.
الف) وزن سارا روی کره زمین را محاسبه کنید. (شتاب جاذبه در سطح زمین ۱۰ نیوتن بر کیلوگرم است.) 
ب) جرم سارا روی کره ماه چقدر است؟ 


علوم
هفتم متوسطه
۱۸:۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹