جرم حجمی

سوالات رفع اشکال


1-

توضیح فرمول های درس دوم (اندازهگیری) علوم هفتم

چگالی

وزن

شتاب جاذبه (ماه)(زمین)(مریخ) 

و فرمول های حجم و جرم

 

علوم
هفتم متوسطه
۲۰:۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰