جریان الکتریکی

سوالات رفع اشکال


1- دو سیم حامل جریان  و  دارای جریان های یکسان و هم جهت بوده و هر یک از این سیم ها بر یک متر از سیم دیگر نیروی  را وارد می کنند. اگر جریان سیم  را 25 درصد کاهش دهیم، نیرویی که از طرف سیم  بر یک متر از سیم  وارد می شود، در همان فاصله چند برابر می شود؟

فیزیک
یازدهم متوسطه
۱۸:۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱
2-
فیزیک
یازدهم متوسطه
۲۱:۵۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
3-

سلام الکترولیز چیه؟ آیا به الکترولیت ها مربوط است؟

علوم
نهم متوسطه
۱۹:۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱