حرف عطف

سوالات رفع اشکال


1- در همه گزینه ها «نقش تبعی» وجود دارد؛ به جز  .................... .
ادبیات و زبان فارسی
دوازدهم متوسطه
۱۶:۵۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷