حسابان

سوالات رفع اشکال


1- تابع با ضابطه ی  از نظر پیوستگی در دو نقطه به طول های  و1 به ترتیب چگونه است؟
حسابان
یازدهم متوسطه
۲۱:۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
2- در یک دنباله ی حسابی غیرثابت  است. مقدار  کدام است؟ ( جمله ی عمومی و  مجموع n جمله ی اول دنباله است.)

حسابان
یازدهم متوسطه
۱۹:۵۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
3- در یک دنباله هندسی با قدرنسبت، مجموع شش جمله اول چند برابر مجموع سه جمله اول است؟
 
حسابان
یازدهم متوسطه
۱۹:۵۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
4-
حسابان
یازدهم متوسطه
۱۸:۵۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶