حسن تعلیل

سوالات رفع اشکال


1- آرایه های روبه روی کدام بیت، «تماماً» درست است؟
 
ادبیات و زبان فارسی
دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
۱۵:۰۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
2- زسوزشوق،دلم شدکباب،دورازیار
مدام خون جگرمیخورم زخوان فراق
این بیت حسن تعلیل نداره؟!
ادبیات و زبان فارسی
دوازدهم متوسطه
۲۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹
3- سلام بیت زیرحسن تعلیل نداره؟!زمهرت تنم گشت همچون هلال
مه دلربای تونادیده هیچ
ادبیات و زبان فارسی
دوازدهم متوسطه
۲۱:۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶