حس وحرکت

سوالات رفع اشکال


1- سفیدی چشم، بخش رنگی چشم و سیاهی وسط چشم به ترتیب مربوط به کدام لایه های چشم هستند؟
علوم
هشتم متوسطه
۰۰:۳۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
2- در کدام بخش ماهیچه ی صاف وجود دارد؟
علوم
هشتم متوسطه
۱۷:۳۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
3- نمودار زیر مقایسه ی عملکرد ماهیچه ی اسکلتی و ماهیچه ی صاف را نشان می دهد. نمودار، مقایسه ی کدام ویژگی این دو نوع ماهیچه را نشان می دهد و در محل کدام فاکتور می بایست قرار گیرد؟


علوم
هشتم متوسطه
۱۳:۵۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲