خطوط موازی

سوالات رفع اشکال


1-
ریاضی
یازدهم متوسطه
۲۲:۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
2- دو خط موازی را در نظر بگیرید که روی هر خط 7 نقطه وجود دارد. با تمام این نقاط چند، مثلث می توان ساخت؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۲۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹