درس چهارم

سوالات رفع اشکال


1- کدام گزینه از نتایج یکسان نتابیدن خورشید به سطح زمین است؟ 
مطالعات
نهم متوسطه
۲۲:۵۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
2- معادل واژه «اَلْمومنةُ» كدام ضمیر است؟ 
 
عربی
هشتم متوسطه
۲۲:۴۴ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
3- ترجمۂ کدام فعل نادرست است؟ 
 
عربی
هشتم متوسطه
۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
4- A: ..............................? B: She's a housewife. 
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۱۸:۲۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
5- در کدام گزینه غلط وجود ندارد؟
عربی
هفتم متوسطه
۱۵:۰۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
6- در کدام گزینه غلط وجود ندارد؟
عربی
هفتم متوسطه
۲۳:۳۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
7-  
19- A: Can that man post the letters? B: ……………… . 
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۱۹:۲۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
8- A: What is your ......................, Ali? Ali: He is a florist. 
 
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۰۷:۵۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲