درس 8

سوالات رفع اشکال


1- با توجه به عبارت زیر، در کدام گزینه همه ی واژگان نوشته شده، هسته ی گروه اسمی اند؟
«امروزه این ابزار، کارایی ندارند. اکنون عصر چیرگی ماشین و رایانه و به طور کل، روزگار تسلط دستاوردهای علمی و فناوری بر تاروپود زندگی بشر است.»
فارسی
هشتم متوسطه
۱۱:۴۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
2- در کدام گزینه، فعل پیشوندی به چشم نمی خورد؟ 
فارسی
هفتم متوسطه
۲۲:۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
3- گزینه مناسب را انتخاب کنید. 
مطالعات
نهم متوسطه
۰۰:۱۹ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
4- در کدام گزینه، فعل پیشوندی به چشم نمی خورد؟ 
فارسی
هفتم متوسطه
۰۰:۴۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹