درس3

سوالات رفع اشکال


1- There are .............. .................. in a week.
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۱۷:۲۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
2- A: What is her ability? B: ............................... chess very well. 


زبان انگلیسی
هشتم متوسطه
۲۰:۲۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
3- کدام گزینه از عبارات زیر برداشت می شود؟ 
«همان کسانی که فرشتگان جانشان را - در حالی که پاکند - می ستانند، و به آنان می گویند: «درود بر شما باد، به پاداش آن چه انجام می دادید به بهشت وارد شوید.» و «اگر می دیدی هنگامی که فرشتگان جان کافران را می گیرند و به صورت و پشت هایشان می زنند و می گویند: «عذاب سوزان را بچشید.»» 
پیام های آسمانی
هفتم متوسطه
۱۹:۴۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵