درس5

سوالات رفع اشکال


1- ترجمه درست واژه های زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ 
«جیران - أعْلَم - لَيْسَ لَهُ»
 
عربی
هشتم متوسطه
۲۲:۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
2- هذه الزّرافة ................... الماء.
 
عربی
هشتم متوسطه
۲۲:۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
3- در عبارت « ..................... الصّبورُ من كثرة المصائب.» جای خالی با کدام فعل کامل می شود؟ 
عربی
نهم متوسطه
۱۱:۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
4- کدام امام بعد از سن جوانی به شهادت رسید؟ 
پیام های آسمانی
نهم متوسطه
۱۱:۴۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
5- کدام ترجمه نادرست است؟
 
عربی
هشتم متوسطه
۰۸:۵۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
6- اُمّي ....... إلى مَدْرَستی. 
عربی
هشتم متوسطه
۲۲:۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
7- چند عدد سه رقمی به شکل وجود دارد که بر 11 بخش‌پذیر باشد ؟ 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۳:۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
8- A: What color are Ali’s socks? B: …………. red.
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۰۷:۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
9- غنی ترین تنوع جانوری در کدام زیست بوم وجود دارد؟
 
مطالعات
نهم متوسطه
۱۲:۲۶ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰