درس6

سوالات رفع اشکال


1- جای خالی با کدام گزینه کامل می شود؟ 
«مادر بزرگ در حالی که در......... قدم می زد، پول های .........  را از روی زمین جمع می کرد.)
 
فارسی
هفتم متوسطه
۲۲:۲۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
2- یکی از کامل ترین نمونه های فداکاری در راه خدا، .............. است. 
پیام های آسمانی
هفتم متوسطه
۰۰:۲۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
3- نخستین کسی که نوجوانان را در برابر آسیب ها و تهدیدات محافظت می کند کدام است؟
مطالعات
هشتم متوسطه
۲۲:۳۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
4- به ترتیب مؤسسه ی بیمه ... و در اصطلاحات بیمه، «بیمه گذار» همان ... است. 
 
مطالعات
هفتم متوسطه
۱۸:۳۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰