درس8

سوالات رفع اشکال


1- نقش ضمير متصل در کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟
فارسی
هشتم متوسطه
۱۶:۴۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
2- دو بیت:
 از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن  /  فردا که نیامده است فریاد مکن
    برنامده و گذشته، بنیاد مکن  /  حالی خوش باش و عمر برباد مکن 
چه قالب شعری دارد و اثر کدام شاعر است؟ 
 
فارسی
هفتم متوسطه
۲۱:۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
3- مشبه، مشبهٌ به، ادات تشبیه و وجه شبه در عبارت زیر کدام است؟ 
«فرصت ها مثل گذشتن ابرها می گذرند، فرصت های خوب و عزیز را دریابید.»
فارسی
هفتم متوسطه
۲۰:۲۴ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹