دنباله حسابی نزولی

سوالات رفع اشکال


1- مجموع سه جمله ی متوالی از یک دنباله ی حسابی نزولی 30 و حاصل ضرب آن ها 910 است. قدر نسبت دنباله برابر است با:
ریاضی
دهم متوسطه
۱۴:۵۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
2- دنباله ی هندسی دارای بیست جمله است. اگر مجموع تمام جملات آن 3 برابر مجموع جملات با ردیف فرد باشد، قدرنسبت آن کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۶:۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶