راهبردهای حل مسئله

سوالات رفع اشکال


1- پنج نفر در یک مهمانی یکدیگر را ملاقات کردند. غیر از دو نفر از آنها که قبلاً همدیگر را دیده بودند، بقیه‌‌ی دوستان دو به دو با هم دست دادند. کدام شکل به درستی نشان می‌ دهد که عمل دست دادن چند بار انجام شده ‌است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۵۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
2- چه تعداد از عبارت های زیر، جمله ی داده شده را به درستی کامل می کنند؟
«در تناوب چهارم جدول تناوبی، ............... عنصر می توان یافت که ................ وجود دارد.»
آ: 2- در آرایش الکترونی لایه ی ظرفیت آن ها، زیرلایه ی  
ب: 4- در آرایش الکترونی لایه ی ظرفیت آن ها، زیرلایه ی نیم پر
پ: 10- در آخرین زیر لایه ی آرایش الکترونی آن ها، دو الکترون
ت: 7- در آرایش الکترونی آن ها، زیرلایه ی ده الکترونی

شیمی
دهم متوسطه
۲۰:۵۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰