رونویسی

سوالات رفع اشکال


1- سلام..هرجهش کوچکی سبب تغییرمولکول های حاصل ازرونویسی میشود؟
هرجهش جانشینی سبب تغییرترتیب آمینواسیدهای پلی پپتیدهای حاصل ازترجمه میشود؟
زیست شناسی
دوازدهم متوسطه
۱۲:۵۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
2- چند مورد از موارد زیر عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟
 «در فرایند رونویسی .......................................... فرایند همانندسازی، ...................................»
الف - همانند - بین بازهای آدنین و یوراسیل پیوند هیدروژنی تشکیل می شود
ب - همانند - پیوندهای هیدروژنی بین باز آدنین و باز تیمین شکسته می شود
ج - برخلاف - با عملکرد نوعی آنزیم تعدادی پیوند فسفودی استر تشکیل می شود
د- برخلاف - یک نوع آنزیم، پیوند هیدروژنی را شکسته و پیوند فسفودی استر را تشکیل می دهد
زیست شناسی
دوازدهم متوسطه
۲۳:۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵