ریاضی

سوالات رفع اشکالNotice: Undefined variable: row_q in /home/admin/domains/pergas-inst.com/public_html/application/view/directory/tags/tags.php on line 73
1-
ثبت نشده
۰۶:۳۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
2- در الگوی عددی زیر، مجموع کل اعداد تا سطر 1394 اُم کدام است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۰۹:۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
3- حاصل عبارات زیر را بیابید.
 
 
 
ریاضی
نهم متوسطه
۱۷:۵۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
4-

در یک مزرعه 18گاو و مرغ است.. تعداد پاهای انها 46است.. چند مرغ و گاو وجود دارد؟؟؟؟؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۴:۵۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
5-

سلام ، عصر بخیر .

چه طوری باید عدد گویا مساوی رو بدست آورد ؟ 

مگه نمی تونیم ۰.۱۸ رو به کسر هجده صدم تبدیل کنیم ؟؟؟ 

ریاضی
هشتم متوسطه
۱۶:۵۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
6- مقداری آب درون ظرفی موجود است. ابتدا  آب را خالی می کنیم، سپس معادل آب باقی مانده به آن اضافه می کنیم، از نتیجه مقدار خاصی را کم می کنیم. اگر  آب باقی مانده را خارج کنیم،  آب اولیه در ظرف می ماند، مقدار خاصی را که در مرحله ی سوم کم کرده ایم، چند درصد آب موجود در ظرف بوده است؟ 
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۰:۳۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
7- یک زیر دریایی 450 متر پایین تر از سطح دریا قرار دارد زیر دریایی دیگری 150 متر از آن بالاتر است موقعیت زیر دریایی دوم نسبت به سطح دریا را با یک عدد علامت دار نشان دهید.
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
8-

سلام میشه در مورد روش حل این سوال توضیح بدین!؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۲۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
9- کدام کسر دقیقا در وسط دو کسر  قرار دارد؟
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۳:۴۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
10- عبارت  برابر است با:  
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۲:۴۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
11-  یک عدد صحیح منفی است. کدام عبارت بزرگ‌ترین مقدار را دارد؟
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۲:۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
12-

مبحث فاکتور گیری رو متوجه نمیشم، میشه توضیح بدید

 

ریاضی
هشتم متوسطه
۰۸:۲۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
13- جدولی را تا سطر چهارم به شکل روبه رو نوشته ایم. اگر جدول را تا سطر 1393 ادامه دهیم، مجموع کل اعداد جدول برابر است با:    
                                                                                                             
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۳:۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
14- مقدار  کدام است؟                       

ریاضی
هشتم متوسطه
۱۹:۵۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
15- با توجه به شکل زیر مقدار b برابر کدام گزینه است؟

 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۶:۴۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
16- در شکل روبه رو، یک نه ضلعی منتظم نمایش داده شده است. اندازه ی زاویه ی  چه قدر است؟

 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۳:۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
17- عددی را 3 برابر کرده به آن 3 واحد اضافه می کنیم، بر 18 بخش پذیر می شود. باقی مانده ی این عدد در تقسیم بر 12 کدام است؟ 
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۱:۰۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
18- بزرگ ترین عدد طبیعی n که هر کدام از اعداد 1، 2، 3، ... و n 11 حداکثر 3 مقسوم علیه اول متمایز داشته باشد، کدام است؟ 
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۰:۵۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
19- با فرض ، مقدار  برابر است با: 
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۸:۱۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
20- عبارت  با کدام گزینه متشابه است؟
   
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۲:۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
21- کدام یک از جمله های زیر نادرست است؟ 
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۲:۴۹ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱
22- مقداری آب درون ظرفی موجود است. ابتدا  آب را خالی می کنیم، سپس معادل آب باقی مانده به آن اضافه می کنیم، از نتیجه مقدار خاصی را کم می کنیم. اگر  آب باقی مانده را خارج کنیم،  آب اولیه در ظرف می ماند، مقدار خاصی را که در مرحله ی سوم کم کرده ایم، چند درصد آب موجود در ظرف بوده است؟ 
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۹:۴۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱
23- حاصل عبارت زیر به ساده ترین صورت ممکن برابر کدام است؟                       

ریاضی
هشتم متوسطه
۱۶:۵۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
24- ساده شده عبارت جبری  کدام گزینه است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۲:۱۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
25- با فرض ، مقدار  برابر است با: 
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۷:۲۸ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
26-  یک عدد صحیح منفی است. کدام عبارت بزرگ‌ترین مقدار را دارد؟
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۸:۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
27- اگر x عددی گنگ و y گویا باشد، کدام عبارت می تواند صحیح نباشد؟    
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۱:۵۸ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
28- حاصل عبارت زیر کدام است؟                                               
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۹:۱۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
29- عدد پنج رقمی  بر 4، 5 و 9 بخش پذیر است. جمع ارقام  کدام است؟ 
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۹:۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
30- اگر  باشد، حاصل عبارت  برابر است با:
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۵:۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
31- با چند بار تقسیم می توان فهمید عدد 161 اول است یا مرکب؟
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۰:۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
32- دو برابر مجذور b به صورت جبری کدام گزینه است؟
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۳:۰۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
33- ساده شده ی عبارت  کدام است؟ 
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۲۲:۵۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
34- حاصل عدد  کدام است؟                                                            
ریاضی
نهم متوسطه
۱۴:۰۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲