ریاضی دوازدهم

سوالات رفع اشکال


1-
ریاضی
دوازدهم متوسطه
۱۳:۲۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
2- نمودار تابع در شکل مقابل رسم شده است. نمودار تابع  کدام گزینه است؟


ریاضی
دوازدهم متوسطه
۲۲:۵۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
3- فرض کنید . دقیق ترین رابطه ای که می توان نتیجه گرفت کدام است؟
 
گسسته
دوازدهم متوسطه
۲۲:۵۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶