ریاضی نهم

سوالات رفع اشکال


1- یک زیر دریایی 450 متر پایین تر از سطح دریا قرار دارد زیر دریایی دیگری 150 متر از آن بالاتر است موقعیت زیر دریایی دوم نسبت به سطح دریا را با یک عدد علامت دار نشان دهید.
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
2- کدام گزینه در مورددرست است؟         
 
ریاضی
نهم متوسطه
۲۲:۴۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
3- کدام کسر اعشاری تحقیقی است؟                                                                                              
 
ریاضی
نهم متوسطه
۱۷:۳۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
4- حداکثر مقدار عبارت(به ازای) عبارت است از:                                              
 
ریاضی
نهم متوسطه
۱۵:۵۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
5- کدام یک از اعداد زیر از همه کوچک‌تر است؟ (|| نماد قدر مطلق است)                                  
 
ریاضی
نهم متوسطه
۱۳:۳۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
6- ساده شده‌ی عبارتبرابر است با:                                     
ریاضی
نهم متوسطه
۱۷:۰۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
7- کدام عبارت زیر همواره صحیح می باشد؟
 
ریاضی
نهم متوسطه
۱۹:۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
8- دو تاس را با هم انداختيم. با كدام احتمال مجموع دو عدد رو شده، عددي اول است؟
 
ریاضی
نهم متوسطه
۱۸:۳۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
9- کدام عدد زیر گویا نیست؟                                                                               
 
ریاضی
نهم متوسطه
۰۷:۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
10- اگر باشد، کدام عبارت زیر بین و می‌باشد؟                                   
 
ریاضی
نهم متوسطه
۱۷:۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
11- حاصل برابر است با:                                                   
 
ریاضی
نهم متوسطه
۲۲:۴۹ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
12- اگر باشد، کدام رابطه درست است؟                                 
 
ریاضی
نهم متوسطه
۲۲:۴۸ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
13- عدد  با «چه عددی» عکس یکدیگرند؟                            
ریاضی
نهم متوسطه
۱۱:۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
14- در شکل مقابل  می باشد، طول  چقدر است؟

 
ریاضی
نهم متوسطه
۲۱:۵۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
15- حاصل ، برابر است با:

ریاضی
نهم متوسطه
۱۹:۲۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
16- چه تعداد از مجموعه های زیر متناهی است؟
الف) مجموعه اعداد حقیقی که از معکوس خود کوچک ترند
ب) مجموعه اعداد طبیعی که از معکوس خودکوچک تر مساوی است
ج) مجموعه اعداد حقیقی بین  
د) مجموعه اعداد طبیعی بزرگ تر از 3
هـ) مجموعه اعداد صحیح نامنفی کمتر از 100
و) مجموعه اعداد صحیح بین  
 
ریاضی
نهم متوسطه
۱۷:۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

درسنامه ها


درس : ریاضی
پایه : نهم متوسطه
کد : 445
درس : ریاضی
پایه : نهم متوسطه
کد : 446