زبان انگلیسی

سوالات رفع اشکال


1- Relating to medicine and the treatment of disease or injury.
زبان انگلیسی
یازدهم متوسطه
۲۳:۵۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
2- One odd out.
زبان انگلیسی
دهم متوسطه
۲۱:۰۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
3-

سلام، 

برای نوشتن جمله ی  « امروز تولد او(مؤنث) است، او یکسال بزرگتر شده» چه کلماتی می‌توان استفاده کرده؟

زبان انگلیسی
نهم متوسطه
۲۰:۰۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
4- میخواهم بدونم چطوری ترکیه جوابش میشه ؟؟؟
زبان انگلیسی
هشتم متوسطه
۱۳:۴۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
5- Australian is the name of a ........ …………….. , but Australia a ....................... .
زبان انگلیسی
هشتم متوسطه
۲۰:۴۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
6- A: Which sentence is in the right order? B: ...................................... . /? 
زبان انگلیسی
هشتم متوسطه
۱۷:۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
7- A: Which one is grammatically true? B:…………………
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۱۵:۰۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
8- Our cousin is ......... and clever. She is good at learning math and physics.
زبان انگلیسی
نهم متوسطه
۱۳:۴۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
9- A: Which sentence is correct?  B: ………………………………………………….. ? 
زبان انگلیسی
هشتم متوسطه
۲۰:۱۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
10- A: Which sentence is false? B: …………… .
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۱۶:۲۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
11- Nice to meet you. Meet = …………………………. .
 
زبان انگلیسی
هشتم متوسطه
۰۸:۴۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
12- Mrs. Amini is good at .......... the Holy Quran. 


زبان انگلیسی
هشتم متوسطه
۱۹:۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
13- A: Which sentence is grammatically correct? B: ………… .
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۲۳:۳۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
14- I’m Iranian. This is my ……………………………………. and I like it.
زبان انگلیسی
هشتم متوسطه
۲۳:۰۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
15- A: What is her ability? B: ............................... chess very well. 


زبان انگلیسی
هشتم متوسطه
۲۰:۲۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
16-  
15- Please ……………  your father's name and spell ..................... .
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۱۹:۳۶ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴