زبان فارسی

سوالات رفع اشکال


1- در همه گزینه ها «نقش تبعی» وجود دارد؛ به جز  .................... .
ادبیات و زبان فارسی
دوازدهم متوسطه
۱۶:۵۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷
2- Relating to medicine and the treatment of disease or injury.
زبان انگلیسی
یازدهم متوسطه
۲۳:۵۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
3- کدام گزینه، نمی تواند سوم شخص مفرد باشد؟
فارسی
هفتم متوسطه
۱۴:۴۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
4- بن مضارع در کدام گزینه درست نوشته نشده است؟
 
فارسی
هشتم متوسطه
۱۳:۴۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸