زنگ آفرینش

سوالات رفع اشکال


1- کدام گزینه، نقش کلمات مشخص شده را به درستی نشان می دهد؟     بچّه ها در کلاس جنگل سبز /  جمع بودند دور هم خوشحال  
 
فارسی
هفتم متوسطه
۲۰:۵۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
2- «در پوستین خلق افتادن» کنایه از چیست؟
فارسی
هفتم متوسطه
۱۶:۲۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
3- کدام گزینه، از آثار قیصر امین پور نیست؟ 
 
فارسی
هفتم متوسطه
۰۹:۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
4- مصرع اوّل در بیت زیر چه نقشی دارد؟ «توی گلدسته های یک گنبد  /  روز و شب زائر حرم باشیم»
فارسی
هفتم متوسطه
۲۰:۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
5- در عبارت «صبح یک روز نوبهاری»، کلمه ی مشخص شده چه ساختمان و چه نقشی دارد؟
 
فارسی
هفتم متوسطه
۱۵:۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸