زیراتمی

سوالات رفع اشکال


1- با توجه به جدول زیر، در چهار مولکول گاز کربن دی اکسید، چند ذره زیر اتمی وجود دارد؟ 


علوم
هفتم متوسطه
۱۱:۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳