زیست

سوالات رفع اشکال


1- سلام...کدوم هورمون درنیمه دوم دوره جنسی سبب رشدرحم میشود؟
زیست شناسی
یازدهم متوسطه
۲۱:۳۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
2- سلام..هرجهش کوچکی سبب تغییرمولکول های حاصل ازرونویسی میشود؟
هرجهش جانشینی سبب تغییرترتیب آمینواسیدهای پلی پپتیدهای حاصل ازترجمه میشود؟
زیست شناسی
دوازدهم متوسطه
۱۲:۵۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
3- سلام..لطفاتوضیح بدین ک چراجمله زیراشتباهه
((شروع تحلیل جسم زردباشروع کاهش مقدارهورمون های جنسی درخون همراه است.))
زیست شناسی
یازدهم متوسطه
۰۹:۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
4- کدام گزینه، عبارت زیرا را به نادرستی تکمیل می کند؟
«همه سلول های زنده،.............»
 
زیست شناسی
دهم متوسطه
۱۸:۵۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
5-

خانم میشه لوب هارو واسم توضیح بدین 

اگر دوتا نیم کره ی چپ و راست داریم پس لوب ها چین و کجان؟ 

علوم
هشتم متوسطه
۲۰:۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
6- کدام جمله ی زیر در مورد پیام رسانی در دستگاه عصبی صحیح نیست؟
علوم
هشتم متوسطه
۱۸:۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
7- کدام گزینه نادرست است؟
علوم
هشتم متوسطه
۰۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
8-
 ۶۳- کدام جمله علمی زیر نادرست است؟
علوم
هشتم متوسطه
۱۹:۴۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
9- کدام عبارت، درباره ی استخوان ران انسان صحیح است؟
 
زیست شناسی
یازدهم متوسطه
۲۳:۳۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳