ساختاراتم

سوالات رفع اشکال


1- الکترون واقع در زیر لایه‌ی ، حداکثر با چند الکترون دیگر در عدد کوانتومی اصلی ممکن است یکسان باشد؟
 
شیمی
دهم متوسطه
۱۱:۳۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
2- مطابق مدل اتمی ................ لایه‌ی الکترونی n ام،شامل ................... زیر لایه و ...................... اوربیتال است و هر چه مقدار n کم‌تر باشد، انرژی الکترون موجود در آن، ................. است.
 
شیمی
دهم متوسطه
۱۱:۴۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳