سانتی مترمکعب

سوالات رفع اشکال


1-

توضیح فرمول های درس دوم (اندازهگیری) علوم هفتم

چگالی

وزن

شتاب جاذبه (ماه)(زمین)(مریخ) 

و فرمول های حجم و جرم

 

علوم
هفتم متوسطه
۲۰:۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
2- با توجه به شکل مقابل، حجم مکعب چند لیتر است؟ 

 
علوم
هفتم متوسطه
۱۹:۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
3-
وسیله اندازه گیری کدام کمیت ، اشتباه نوشته شده است؟
علوم
هفتم متوسطه
۱۶:۴۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶