سیتوپلاسم

سوالات رفع اشکال


1- در یک سلول بافت پیوندی سست انسان، لیپیدهای غشایی که در مجاورت .................. قرار دارند، می توانند ................
 
زیست شناسی
دهم متوسطه
۰۰:۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
2- کدام گزینه، عبارت زیرا را به نادرستی تکمیل می کند؟
«همه سلول های زنده،.............»
 
زیست شناسی
دهم متوسطه
۱۸:۵۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰