شتاب گرانش

سوالات رفع اشکال


1-

وزن در هر سیاره چقدر است؟

علوم
هفتم متوسطه
۲۱:۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
2-
علوم
هفتم متوسطه
۱۷:۵۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷