شیمی دهم

سوالات رفع اشکال


1-

سلام

خسته نباشید

سوالم اینه که چرا پاسخ نامه موازنه یک سوال رو با عدد اکسایش رفته ولی موازنه سوال دیگه با روشی که دهم یاد گرفتیم؟؟؟

ازکجا باید بفهمیم که از چه روشی واسه موازنه استفاده کنیم؟؟

فقط میخوام فرق این دوسوال رو بپرسم واین دوسوال جدا ازهم نیستن...

ممنون

شیمی
دوازدهم متوسطه
۱۳:۵۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
2- اگر بدانیم فرمول شیمیایی روی هگزافلوئورو سیلیکات و روبیدیم اگزالات به ترتیب به صورت  است، شمار اتم های هر واحد فرمولی چه تعداد از ترکیب های زیر، نادرست نوشته شده است؟
آ: مس (II) هگزافلوئورو سیلیکات: ١۵
ب: کلسیم اگزالات: ٧
پ: آهن (III) اگزالات: ٢٠
ت: سدیم هگزافلوئوروسیلیکات: ٩

شیمی
دهم متوسطه
۲۲:۵۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
3- در واکنش سوختن هیدروژن در دقيقه ی اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب  مول آب تولید می شود. سرعت متوسط مصرف اکسیژن در چهار دقیقه ی آغازی واکنش چند مول بر ثانیه است؟

شیمی
یازدهم متوسطه
۰۰:۵۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
4-  با استفاده از دو ایزوتوپ از نیتروژن و دو ایزوتوپ از اکسیژن، چند مولکول مختلف به فومول  می تواند ساخته شود؟
 
شیمی
دهم متوسطه
۱۱:۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
5- جرم مولی سولفیت یک فلز 3 ظرفیتی برابر 294 گرم بر مول است. تعداد اتم در g ۱/۳۵ از این فلز، چقدر است؟
 
شیمی
دهم متوسطه
۱۴:۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
6- الکترون واقع در زیر لایه‌ی ، حداکثر با چند الکترون دیگر در عدد کوانتومی اصلی ممکن است یکسان باشد؟
 
شیمی
دهم متوسطه
۱۱:۳۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
7- مطابق مدل اتمی ................ لایه‌ی الکترونی n ام،شامل ................... زیر لایه و ...................... اوربیتال است و هر چه مقدار n کم‌تر باشد، انرژی الکترون موجود در آن، ................. است.
 
شیمی
دهم متوسطه
۱۱:۴۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
8-  چه تعداد از عبارت های زیر، درست است؟
‌آ: ذره های موجود در لایه های هواکره، شامل اتم ها و مولکول ها هستند.
‌ب: از سطح زمین تا ارتفاع 25 ‌کیلومتری، فشار هوا به میزان  و از ارتفاع ٢۵ ‌تا50 کیلومتری، فشار هوا به میزان  ‌کاهش می یابد.
پ: تا ارتفاع ٧۵ ‌کیلومتری از سطح زمین، ترکیب گازهای موجود در هواکره تقریباً ثابت است.
‌ت) در ارتفاع های بالاتر از ٧۵ ‌کیلومتر از سطح زمین،گازهای نیتروژن و اکسیژن وجود ندارند.

شیمی
دهم متوسطه
۰۰:۰۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
9- چه تعداد از مطالب زیر، درست است؟
آ: برخی بر این باورند که سرآغاز کیهان با مهبانگ همراه بوده است که طی آن انرژی عظیمی جذب شده است.
ب: پس از پدید آمدن ذره های زیراتمی، به ترتیب عنصرهای هلیم و هیدروژن پا به عرصه ی جهان گذاشتند.
پ: شرایط تشکیل عنصرهای سنگین تر در ستاره های سردتر مهیاتر است.
ت: ستاره ها به طور مستمر عنصرهای تولیدی خود را در فضای بین ستاره ای منتشر می سازند.
شیمی
دهم متوسطه
۲۳:۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳