شیمی یازدهم

سوالات رفع اشکال


1-

درصد خلوص را چگونه می‌توان در سوالات بدست اورد

شیمی
یازدهم متوسطه
۲۱:۵۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
2- با توجه به داده های جدول مقابل، برای تولید  مولی پلی اتن که هر مولکول آن از صدهزار واحد تکرارشونده تشکیل شده است، ............... کیلوژول انرژی .................. می شود.
 

شیمی
یازدهم متوسطه
۱۰:۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱