صامت

سوالات رفع اشکال


1-
۴۰ – آرایه ی واج آرایی در کدام گزینه وجود ندارد؟ 
فارسی
هفتم متوسطه
۱۹:۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸