طول

سوالات رفع اشکال


1-
وسیله اندازه گیری کدام کمیت ، اشتباه نوشته شده است؟
علوم
هفتم متوسطه
۱۶:۴۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶