عددهای حقیقی

سوالات رفع اشکال


1- کدام یک از گزاره‌های زیر درست است؟                                                             
 
ریاضی
نهم متوسطه
۱۲:۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
2- کدام کسر اعشاری تحقیقی است؟                                                                                              
 
ریاضی
نهم متوسطه
۱۷:۳۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
3- حاصل عبارت زیر کدام است؟                                     
 
ریاضی
نهم متوسطه
۰۹:۵۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
4- حداکثر مقدار عبارت(به ازای) عبارت است از:                                              
 
ریاضی
نهم متوسطه
۱۵:۵۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
5- کدام یک از اعداد زیر از همه کوچک‌تر است؟ (|| نماد قدر مطلق است)                                  
 
ریاضی
نهم متوسطه
۱۳:۳۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
6- ساده شده‌ی عبارتبرابر است با:                                     
ریاضی
نهم متوسطه
۱۷:۰۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
7- کدام عبارت زیر همواره صحیح می باشد؟
 
ریاضی
نهم متوسطه
۱۹:۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
8- کدام عدد زیر گویا نیست؟                                                                               
 
ریاضی
نهم متوسطه
۰۷:۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
9- اگر باشد، کدام عبارت زیر بین و می‌باشد؟                                   
 
ریاضی
نهم متوسطه
۱۷:۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
10- حاصل برابر است با:                                                   
 
ریاضی
نهم متوسطه
۲۲:۴۹ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳