عدد های صحیح

سوالات رفع اشکال


1- در هر مرحله 4خانه از جدول روبرو انتخاب می‌‌کنیم به طوری که از هیچ سطر یا ستونی 2خانه انتخاب نشده باشد. عددهای هر خانه را یک واحد اضافه یا از هر یک یک واحد کم می‌‌کنیم. با این روش به کدام یک از جدول‌‌ها‌‌ی زیر می‌‌توان رسید؟ 

 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۴:۴۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱