عدد های صحیح

سوالات رفع اشکال


1- در هر مرحله 4خانه از جدول روبرو انتخاب می‌‌کنیم به طوری که از هیچ سطر یا ستونی 2خانه انتخاب نشده باشد. عددهای هر خانه را یک واحد اضافه یا از هر یک یک واحد کم می‌‌کنیم. با این روش به کدام یک از جدول‌‌ها‌‌ی زیر می‌‌توان رسید؟ 

 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۴:۴۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱
2- حاصل عبارت روبه‌رو کدام گزینه است؟
                                          
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
3- حاصل عبارت مقابل کدام است؟                                             

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۵۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
4- حاصل عبارت‌   کدام است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۲۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
5- اگر هر دقیقه یک واحد صحیح باشد، به کدام مبدأ، ساعت 10 صبح را با عدد 60- نمایش می دهند؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۷:۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷
6- 65% مجموع دو عدد صحیح 455- و %35 اختلاف آن‌ها 105 است. اختلاف عدد بزرگ‌تر با (70-) کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۷:۰۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
7-   قرینه‌‌ی عدد 5+ را نسبت به قرینه‌‌ی قرینه‌‌ی 1-، p و قرینه‌‌ی p را نسبت به قرینه‌‌ی خودش، q می‌‌نـامیم. فاصله‌‌ی p و q چند واحد است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۲:۴۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
8- کدام گزینه صحیح است؟
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۵۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
9-

سلام لطفا این سوال رو توضیح بدین ممنون

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۳:۱۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
10-   قرینه‌‌ی عدد 5+ را نسبت به قرینه‌‌ی قرینه‌‌ی 1-، p و قرینه‌‌ی p را نسبت به قرینه‌‌ی خودش، q می‌‌نـامیم. فاصله‌‌ی p و q چند واحد است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۴:۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
11-   اختلاف دو عدد صحیح 13 است. اگر به عدد اول 7- را بیفزاییم و از دومین عدد 9 واحد کم کنیم اختلاف چقــدر خواهد شد؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۳۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
12- با توجه به شکل زیر در می‌یابیم که . در این صورت حاصل عبارت زیر کدام است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۳:۴۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
13- حاصل عبارت مقابل کدام است؟      

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۵:۳۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
14- حاصل عبارت  برابر کدام است؟ 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۶:۴۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
15- قرینه‌ی عدد 10- ، نسبت به 4+ چه عددی است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۰:۲۱ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
16- حاصل عبارت  کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۸:۴۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
17- حاصلِ کسر زیر کدام گزینه است؟

ریاضی
هفتم متوسطه
۰۱:۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
18- حاصل عبارت  برابر کدام است؟  
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۹:۴۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
19- ساده شده‌ی عبارت روبه رو کدام است؟                              

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
20- حاصل کسر  برابر است با: 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵