علم زندگانی

سوالات رفع اشکال


1- در عبارت زیر، چند متمّم وجود دارد؟ 
شبی مادرم از من درخواست کرد که امشب سرد است، نزد من بخسب. مخالفت با خواهش مادر برایم دشوار بود پذیرفتم.)
فارسی
هفتم متوسطه
۲۲:۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
2- در مورد بیت زیر، کدام گزینه نادرست است؟   «فتاد از پای، کرد از عجز فریاد /  ز شاخی مادرش آواز در داد» 
 
فارسی
هفتم متوسطه
۱۵:۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸