علوم هشتم

سوالات رفع اشکال


1- اگر یک آهن ربا را مانند شکل بر روی یک میخ آهنی بکشیم، نوک میخ به چه صورت در می آید؟

علوم
هشتم متوسطه
۱۰:۴۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
2- لطفا درس الکتریسته قسمت نیرو های +-رو توضیح بدید
علوم
هشتم متوسطه
۱۳:۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
3- کدام گزینه صحیح است؟
 
علوم
هشتم متوسطه
۱۳:۳۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
4- کدام گزینه از نظر دسته بندی مواد تفاوت بیشتری با بقیه مواد دارد؟
 
علوم
هشتم متوسطه
۱۲:۵۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
5-

میشه یکم درباره ی اعصاب مختلط توضیح بدید ؟؟؟ 

علوم
هشتم متوسطه
۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
6- کدام جمله ی زیر در مورد پیام رسانی در دستگاه عصبی صحیح نیست؟
علوم
هشتم متوسطه
۱۸:۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
7- جرم اتمی یک عنصر برابر است با .....................
علوم
هشتم متوسطه
۲۳:۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
8- نیمه عمر ماده ی رادیواکتیوی 2 سال می باشد. در طی 10 سال چه کسری از ماده ی رادیواکتیو اولیه تلاشی می یابد؟
 
علوم
هشتم متوسطه
۲۳:۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
9-

نیمه عمر ماده ی رادیواکتیوی ۲ سال می باشد . در طی ۱۰ سال چه کسری از ماده رادیواکتیو اولیه متلاشی می شود؟ 

۱. یک سی و دوم 

۲. سی و یک سی و دوم

۳. پانزده شانزدهم 

۴. یک شانزدهم

علوم
هشتم متوسطه
۱۹:۴۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
10- نمودار زیر تغییرات جرم ایزوتوپ رادیواکتیو یک عنصر را نشان می دهد. نیمه عمر ماده ی رادیواکتیو موردنظر چند است؟


علوم
هشتم متوسطه
۱۷:۵۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
11-

سلام وقت بخیر لطفا این سوال رو برای من رفع اشکال کنید راه حل این سوال رو نمیدونم مثال 4

علوم
هشتم متوسطه
۱۴:۴۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
12- سفیدی چشم، بخش رنگی چشم و سیاهی وسط چشم به ترتیب مربوط به کدام لایه های چشم هستند؟
علوم
هشتم متوسطه
۰۰:۳۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
13- عدد اتمی یون یک واحد بیشتر از تعداد الکترون های یون است. اگر تعداد نوترون های یون برابر با تعداد الکترون های یون باشد، نسبت عدد جرمی به کدام است؟ (یون های و ایزوتوپ نیستند.)

علوم
هشتم متوسطه
۲۳:۵۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
14- اعصاب ..................... انقباض سلول های ماهیچه ای را کنترل می کند و اعمال آن ها ارادی است.
علوم
هشتم متوسطه
۱۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
15- دستور انقباض ماهیچه های بازو از کدام بخش دستگاه عصبی صادر می شود؟
 
علوم
هشتم متوسطه
۲۲:۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
16- کدامیک از مواد زیر را اگر مدتی در یک جا در ظرف در بسته و بدون حرکت بگذاریم مواد سازنده ی آن ته نشین می شود؟
علوم
هشتم متوسطه
۲۰:۱۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
17- در کدام بخش ماهیچه ی صاف وجود دارد؟
علوم
هشتم متوسطه
۱۷:۳۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
18- اگر یک آهن ربا را مانند شکل بر روی یک میخ آهنی بکشیم، نوک میخ به چه صورت در می آید؟

علوم
هشتم متوسطه
۲۱:۴۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
19- اگر یک تکه استخوان را بسوزانیم چه روی می دهد؟ 
 
علوم
هشتم متوسطه
۱۷:۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
20- در یک مدار در دمای ثابت اختلاف پتانسیل دو سر مدار را ۶ برابر می کنیم، مقاومت الکتریکی چه تغییری می کند؟
 
علوم
هشتم متوسطه
۲۲:۴۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
21- شکل های زیر سیمی را نشان می دهد که در بین دو قطب آهن ربا قرار گرفته است. در کدام شکل با حرکت سیم در جهت نشان داده شده جریانی در سیم ایجاد نمی شود؟
 
علوم
هشتم متوسطه
۲۲:۲۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
22- کدام یک از اعمال زیر، جزء اعمال انعکاسی محسوب می شود؟
علوم
هشتم متوسطه
۱۲:۰۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
23- در کدام یک از گزینه های زیر، نسبت   این بیش تر خواهد بود؟ (از علامت بار الکتریکی صرف نظر کنید.)

علوم
هشتم متوسطه
۱۴:۵۴ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
24- در شکل زیر هنگامی که کلید بسته شود، آمپرسنج و ولت سنج به ترتیب چه عددهایی را نشان می دهند؟ (از راست به چپ)

علوم
هشتم متوسطه
۱۸:۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
25- کره ی دارای واحد بار منفی و کره ی خنثی است. اگر دو کره را با هم تماس دهیم و جدا کنیم، بار کره ی و به ترتیب چگونه خواهد بود؟

علوم
هشتم متوسطه
۱۸:۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
26- در مدار الکتریکی زیر اعدادی که توسط آمپرسنج های، و نشان داده می شوند به ترتیب عبارت اند از:

علوم
هشتم متوسطه
۱۸:۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
27- یون دارای الکترون است. اگر جرم اتمی آن باشد، عنصر به ترتیب چند الکترون و پروتون و نوترون دارد؟
 
علوم
هشتم متوسطه
۱۴:۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
28- در شکل مقابل با بسته شدن کلید، کدام اتفاق ممکن است رخ دهد؟
(جسم های و از جنس آهن هستند.)

علوم
هشتم متوسطه
۲۱:۳۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
29- نمودار زیر مقایسه ی عملکرد ماهیچه ی اسکلتی و ماهیچه ی صاف را نشان می دهد. نمودار، مقایسه ی کدام ویژگی این دو نوع ماهیچه را نشان می دهد و در محل کدام فاکتور می بایست قرار گیرد؟


علوم
هشتم متوسطه
۱۳:۵۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
30- با توجه به جدول در کدام مورد حلال بیشتری وجود دارد؟
انحلال پذیری ماده ی  در دماهای مختلف بر حسب گرم در ۱۰۰ گرم آب در جدول بیان شده است.
 

علوم
هشتم متوسطه
۱۱:۰۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
31- زن سالمی که ناقل تالاسمی است با مردی سالم ازدواج می کند. در این صورت ...............
علوم
هشتم متوسطه
۰۹:۵۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

درسنامه ها


درس : علوم
پایه : هشتم متوسطه
کد : 448