علوم هفتم

سوالات رفع اشکال


1- انحلال پذیری پتاسیم یدید در سی سی آب، گرم می باشد. در محلول سیرشده ای از پتاسیم یدید در سی سی آب، چند گرم از این ماده وجود دارد؟

علوم
هشتم متوسطه
۱۳:۵۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
2-

وزن در هر سیاره چقدر است؟

علوم
هفتم متوسطه
۲۱:۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
3-
علوم
هفتم متوسطه
۱۷:۵۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
4-

سلام یه سوال داشتم آیا فرضیه با پیش بینی متفاوت است؟؟ و اینکه اول پیش بینی میکنیم در روش حل مسئله یا اول فرضیه سازی میکنیم؟؟

علوم
هفتم متوسطه
۱۴:۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱
5-

چطور باید این سوال هارو حل کرد؟

علوم
هفتم متوسطه
۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
6- مریم جرم یک قطعه فلز مکعبی شکل را ۶۲۵۰ گرم اندازه می گیرد. ابعاد این قطعه مکعبی شکل ۵ سانتی متر است. اگر این مکعب از وسط نصف شود، چگالی آن نسبت به حالت اول چند برابر می شود؟
 
علوم
هفتم متوسطه
۲۳:۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
7- وزن تقریبی کدام یک در سطح زمین بیشتر است؟
علوم
هفتم متوسطه
۲۳:۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
8-

توضیح فرمول های درس دوم (اندازهگیری) علوم هفتم

چگالی

وزن

شتاب جاذبه (ماه)(زمین)(مریخ) 

و فرمول های حجم و جرم

 

علوم
هفتم متوسطه
۲۰:۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
9-

سلام 

چگونه مى توان مخلوط ماسه ونمك را از هم جداسازى كرد.؟؟؟ 

علوم
هشتم متوسطه
۱۹:۵۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
10- جرم یک مکعب آلومینیمی ۵ کیلوگرم است. جرم مکعب آلومینیمی دیگری که هر ضلع آن دو برابر این مکعب است، چند کیلو گرم است؟ 
 
علوم
هفتم متوسطه
۲۰:۲۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
11- اگر در جرم های برابر، چگالی عنصر نسبت به چگالی عنصر برابر با  باشد، نسبت حجم عنصر به حجم عنصر چند است؟ (حجم)
 
علوم
هفتم متوسطه
۲۰:۲۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
12- جسم و را بر روی دو کفه ترازو قرار می دهیم. با توجه به شکل، به طور قطعی می توان گفت:


علوم
هفتم متوسطه
۲۰:۲۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
13- یک استوانه شیشه ای به مساحت قاعده ۲ سانتی مترمربع و ارتفاع ۲۰ سانتی متر داریم. برای این که این استوانه را مدرج کنیم، کل ارتفاع آن را به ۱۰۰ قسمت مساوی تقسیم کرده ایم. کدام یک از حجم های زیر، نمی تواند با استفاده از این استوانه مدرج اندازه گیری شده باشد؟ 
علوم
هفتم متوسطه
۱۷:۴۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
14- با توجه به شکل مقابل، حجم مکعب چند لیتر است؟ 

 
علوم
هفتم متوسطه
۱۹:۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
15- چگالی متوسط هوا  است. جرم هوای یک محفظه به ابعاد چند کیلو گرم است؟ 
 
علوم
هفتم متوسطه
۱۹:۳۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
16-
علوم
هفتم متوسطه
۰۸:۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
17- وزن ۵ عدد سیب ۱۰۰ نیوتن است ،جرم یک عدد سیب چند کیلو گرم است؟
 
علوم
هفتم متوسطه
۰۸:۴۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
18- با توجه به جدول زیر، در چهار مولکول گاز کربن دی اکسید، چند ذره زیر اتمی وجود دارد؟ 


علوم
هفتم متوسطه
۱۱:۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳
19- جرم جسمی به کمک یک ترازوی دیجیتالی برابر با کیلو گرم می باشد. دقت این ترازو چند گرم می باشد؟ 

علوم
هفتم متوسطه
۲۲:۵۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
20- چگالی سنگی 5g/cm مکعب میباشد ..اگر سنگ ها به ضخامت ۵ سانتی متر بریده شوند ، ۵ تن از این سنگ برابر با چند متر مربع از این سنگ ها خواهد بود؟
علوم
هفتم متوسطه
۱۸:۴۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
21- جرم سارا ۵۴ کیلوگرم است.
الف) وزن سارا روی کره زمین را محاسبه کنید. (شتاب جاذبه در سطح زمین ۱۰ نیوتن بر کیلوگرم است.) 
ب) جرم سارا روی کره ماه چقدر است؟ 


علوم
هفتم متوسطه
۱۸:۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
22- یک استوانه شیشه ای به مساحت قاعده ۲ سانتی مترمربع و ارتفاع ۲۰ سانتی متر داریم. برای این که این استوانه را مدرج کنیم، کل ارتفاع آن را به ۱۰۰ قسمت مساوی تقسیم کرده ایم. کدام یک از حجم های زیر، نمی تواند با استفاده از این استوانه مدرج اندازه گیری شده باشد؟ 
علوم
هفتم متوسطه
۱۸:۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
23- پیپت مدرج وسیله ای است که به کمک آن می توان حجم معين و کمی از مایعات را برداشت. با توجه به تصویر پیپت و درجه بندی آن، همه حجم های زیر توسط این پیپت اندازه گیری شده اند، به جز..............

 
علوم
هفتم متوسطه
۱۸:۰۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
24- شخصی کمیتی را به کمک یک خط کش که دقت آن تا  میلی متر است، چند بار اندازه گرفته است که به صورت می باشد. اندازه واقعی این جسم چه قدر است؟ 

علوم
هفتم متوسطه
۱۷:۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
25- یک استوانه شیشه ای به مساحت قاعده ۲ سانتی مترمربع و ارتفاع ۲۰ سانتی متر داریم. برای این که این استوانه را مدرج کنیم، کل ارتفاع آن را به ۱۰۰ قسمت مساوی تقسیم کرده ایم. کدام یک از حجم های زیر، نمی تواند با استفاده از این استوانه مدرج اندازه گیری شده باشد؟ 
علوم
هفتم متوسطه
۲۳:۰۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
26-

سلام خانم خسته نباشید.

ببخشید اگر در مسئله به ما جسم و چگالی را داده باشند چگونه حجم را میتوانیم به دست بیاوریم؟(و استوانه ی مدرج هم نداده باشد)

سپاس فراوان

 

 

علوم
هفتم متوسطه
۲۲:۴۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
27-
علوم
هفتم متوسطه
۱۷:۲۴ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
28- با دو ترازوی و جرم جسمی را اندازه گرفتیم. جرم جسم با ترازوی برابر با کیلو گرم و با ترازوی برابر با کیلو گرم می باشد. دقت ترازوی نسبت به ترازوی چند برابر می باشد؟ 
 
علوم
هفتم متوسطه
۲۳:۵۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
29- در فرمول شیمیایی نسبت تعداد اتم به نوع اتم کدام است؟ 

علوم
هفتم متوسطه
۱۹:۵۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
30- کدام نمودار، رابطه دما و جنبش مولکول ها را به درستی نشان می دهد؟ 
علوم
هفتم متوسطه
۱۳:۰۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
31- با توجه به نمودار مقابل، چگالی جسم چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟ 


علوم
هفتم متوسطه
۱۴:۲۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
32- «دماپا» یا «ترموستات» وسیله ای که در وسایلی مانند سماور برقی یا اتوی برقی و... به کار می رود و با گرم شدن و افزایش دما، دماپا خم می شود و موجب قطع جریان برق و خاموش شدن وسیله می گردد. با خنک شدن و کاهش دمای وسیله، دماپا به حالت اولیه برمی گردد و مجدداً مدار کامل شده و وسیله روشن می شود. اساس کار دماپا انبساط طولی فلزات می باشد. در دماپا از دو فلز غیرهمجنس که به هم جوش شده اند، استفاده می شود. زمانی که به دماپا حرارت می دهیم، به دلیل افزایش طول بیشتر یک فلز نسبت به فلز دیگر، فلزی که انبساط طولی بیشتری دارد، به سمت فلزی که انبساط کمتری داشته، خم می شود.

83- درباره ترموستات یا دماپا می توان گفت که .....................

علوم
هفتم متوسطه
۲۱:۴۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
33- با توجه به نمودار مقابل، نقطه ذوب ماده موردنظر کدام است؟ 


علوم
هفتم متوسطه
۱۸:۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
34- چهار ماده با جرم یکسان شامل: آب، چوب پنبه، جيوه و مفرغ را درون یک ظرف می ریزیم. بعد از گذشت مدت زمانی نحوه قرارگیری این مواد از پایین به بالا چگونه است؟ 
علوم
هفتم متوسطه
۱۷:۴۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
35- ربایش بین ذره ای در کدام گزینه به نادرستی مقایسه شده است؟ (هر چه فاصله بین ذرات یک ماده بیش تر باشد، ربایش بین ذره ای در دمای اتاق در آن ماده کم تر است.) 
 
علوم
هفتم متوسطه
۲۳:۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
36- در اتم، نسبت تعداد نوترون به پروتون ها برابر با ۳ بوده و در اتم نسبت تعداد نوترون به پروتون ها برابر با ۲ است. اگر تعداد پروتون های موجود در اتم، ۵ برابر تعداد پروتون های موجود در اتم باشد، تعداد نوترون های اتم چند برابر نوترون های موجود در اتم خواهد بود؟
علوم
هفتم متوسطه
۲۳:۱۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
37- وقتی یخ صفر درجه به آب صفر درجه تبدیل می شود، فاصله، جنبش و نیروی ربایش بین ذرات چه تغییری می کند؟ 
علوم
هفتم متوسطه
۱۹:۴۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
38- نمودار مقابل، ربایش ذرات چهار ماده به نام آب، کربن دی اکسید، جیوه و آلومینیم می باشد. کدام ستون مربوط به آب است؟ 


علوم
هفتم متوسطه
۱۵:۰۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
39- در اتم، نسبت تعداد نوترون به پروتون ها برابر با ۳ بوده و در اتم نسبت تعداد نوترون به پروتون ها برابر با ۲ است. اگر تعداد پروتون های موجود در اتم، ۵ برابر تعداد پروتون های موجود در اتم باشد، تعداد نوترون های اتم چند برابر نوترون های موجود در اتم خواهد بود؟
علوم
هفتم متوسطه
۰۶:۳۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
40- یک استوانه شیشه ای به مساحت قاعده ۲ سانتی مترمربع و ارتفاع ۲۰ سانتی متر داریم. برای این که این استوانه را مدرج کنیم، کل ارتفاع آن را به ۱۰۰ قسمت مساوی تقسیم کرده ایم. کدام یک از حجم های زیر، نمی تواند با استفاده از این استوانه مدرج اندازه گیری شده باشد؟ 
علوم
هفتم متوسطه
۱۰:۱۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
41- وقتی یخ صفر درجه به آب صفر درجه تبدیل می شود، فاصله، جنبش و نیروی ربایش بین ذرات چه تغییری می کند؟ 
علوم
هفتم متوسطه
۱۸:۴۹ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱
42- برای اینکه از آب شور, آب خالص به دست آورند از چه روشی استفاده میکنند؟
علوم
هفتم متوسطه
۱۲:۱۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
43- چه تعداد از عبارت های زیر، از نظر علمی درست است؟
* استحکام فولاد از الماس بیشتر است.
* طلا قابلیت ورقه ای شدن و انعطاف پذیری را دارد.
*سختی کاغذ باطله از نوک مداد بیشتر است.
* در جلیقه های ضد گلوله، از پلاستیک هایی استفاده می شود که مقاومت آن چند برابر فولاد است.
 
علوم
هفتم متوسطه
۱۸:۳۹ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
44- در خرید کدام یک از موارد زیر با اندازه گیری متفاوتی رو به رو هستیم؟
علوم
هفتم متوسطه
۱۹:۴۸ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
45- کدام گزینه در مورد فلزات صحیح است؟
علوم
هفتم متوسطه
۱۹:۵۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
46- گلوله ای ۸۰۰ گرمی از نقطه رها شده و به نقطه می رسد. تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی گلوله چه قدر است؟

علوم
هفتم متوسطه
۲۰:۳۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
47- کدام جمله درست درست نیست؟
علوم
هفتم متوسطه
۱۸:۴۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
48- کدام یک از گزینه های زیر، نادرست است؟ 
علوم
هفتم متوسطه
۲۱:۴۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
49- ماده ایی که تنها از یک جزء ساخته شده است......................
علوم
هفتم متوسطه
۲۳:۴۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
50- هر یکصد گرم یک نیوتن است، پس هر یک کیلوگرم چند نیوتن است؟
علوم
هفتم متوسطه
۲۱:۵۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
51- تعداد نوترون، پروتون و الكترون در اتم در کدام گزینه آمده است؟ 

علوم
هفتم متوسطه
۱۹:۴۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
52- در ساخت و تهیه کدام یک از موارد زیر,خاک رس به کار گرفته نشده است؟
علوم
هفتم متوسطه
۱۸:۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
53- وزن تقریبی کدام یک در سطح زمین بیشتر است؟
علوم
هفتم متوسطه
۱۸:۰۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
54- در صورتی که دمای هوا هنگام تراکم ، باالتر از صفر درجه سلسیوس باشد رطوبت هوا به شکل ................. به سطح زمین می ریزد .
علوم
هفتم متوسطه
۱۷:۰۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
55- هر چه از نقاط مرتفع به پایین می آییم و به زمین های پست نزدیک می شویم، ذرات رسوبی کوچک تر و گردتر می شوند ولی میزان رسوب گذاری بیشتر می شود. علت این امر، کدام مورد زیر می تواند باشد؟
علوم
هفتم متوسطه
۱۷:۰۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
56- مقدار آب رود در یک حوضه آبریز به کدام عامل زیر بستگی ندارد؟
علوم
هفتم متوسطه
۱۷:۰۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
57- اکسید آهن از ترکیب جه اتم هایی ساخته شده است؟
علوم
هفتم متوسطه
۱۷:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
58- کدام مورد، هم از مراحل تحقیق علمی و هم از مهارت های یادگیری محسوب می گردد؟
علوم
هفتم متوسطه
۱۷:۰۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
59- کدام یک از موارد زیر، از کاربردهای جزر و مد نیست؟ 
علوم
هفتم متوسطه
۱۵:۲۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
60- اگر وزن یک سیب در کره ماه ۱۷ نیوتون باشد، نسبت جرم به وزن این سیب بر روی کره زمین چه قدر است؟ 
 
علوم
هفتم متوسطه
۱۴:۴۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

درسنامه ها


درس : علوم
پایه : هفتم متوسطه
کد : 453