فارسی هشتم

سوالات رفع اشکال


1- با توجه به غزل زیر از حافظ رابطه ی واژگانی کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد؟
ای هدهد صبا به سبا می فرستمت / بنگر که از کجا به کجا می فرستمت
حیف است طایری چو تو در خاکدان غم /  زین جا به آشیان وفا می فرستمت
در راه عشق مرحله ی قرب و بعد نیست / می بینمت عیان و دعا می فرستمت
هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر / در صحبت شمال و صبا می فرستمت
تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب / جان عزیز خود به نوا می فرستمت
ای غایب از نظر که شدی همنشین دل /  می گویمت دعا و ثنا می فرستمت
در روی خود تفرج صنع خدای کن / کآیینه خدای نما می فرستمت
تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند /  قول و غزل به ساز و نوا می فرستمت
ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت / با درد صبر کن که دوا می فرستمت
حافظ، سرود مجلس ما ذکر خیر توست / بشتاب هان! که اسب و قبا می فرستمت
فارسی
هشتم متوسطه
۲۱:۴۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
2- با توجه به عبارت زیر، در کدام گزینه همه ی واژگان نوشته شده، هسته ی گروه اسمی اند؟
«امروزه این ابزار، کارایی ندارند. اکنون عصر چیرگی ماشین و رایانه و به طور کل، روزگار تسلط دستاوردهای علمی و فناوری بر تاروپود زندگی بشر است.»
فارسی
هشتم متوسطه
۱۱:۴۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
3- در عبارت «صبح یک روز نوبهاری»، کلمه ی مشخص شده چه ساختمان و چه نقشی دارد؟
 
فارسی
هفتم متوسطه
۱۵:۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
4- کدام گزینه در مورد بیت زیر  نادرست است؟
" گفتم :که روی خوبت از من چرا نهان است/ گفتا :تو خود حجابی ورنه رخم عیان است.
فارسی
هشتم متوسطه
۱۴:۴۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
5- در کدام گزینه وابسته ی پسين (صفت بیانی) مشتق نیست؟
فارسی
هشتم متوسطه
۱۸:۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۵
6- با توجه به بیت «رعد و برق شب، طنین خنده اش » معنی کدام واژه نادرست است؟
 
فارسی
هشتم متوسطه
۲۲:۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
7- در کدام گزینه ترکیب وصفی (موصوف و صفت)  وجود دارد؟
فارسی
هشتم متوسطه
۲۲:۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
8- نقش ضمير متصل در کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟
فارسی
هشتم متوسطه
۱۶:۴۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
9- با توجه به بیت «رعد و برق شب، طنین خنده اش » معنی کدام واژه نادرست است؟
 
فارسی
هشتم متوسطه
۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
10- کدام‌قسمت با توضیح داخل کمانک مطابقت ندارد؟
 
فارسی
هشتم متوسطه
۱۰:۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
11- معنی و مفهوم کدام گزینه درست نیست ؟
 
فارسی
هشتم متوسطه
۰۰:۳۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

درسنامه ها


درس : فارسی
پایه : هشتم متوسطه
کد : 566