فشار

سوالات رفع اشکال


1- در ظرف روبه رو اگر یک لیتر آب به سر ظرف اضافه کنیم، فشار وارد بر کف ظرف  زیاد می شود، نسبت  چقدر است؟ ( و آب اولیه موجود در ظرف می باشد.)


فیزیک
دهم متوسطه
۱۲:۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
2- ظرفی مطابق شکل از مایعی به چگالی پر شده است. یکبار گوی فلزی به چگالی به شعاع به آرامی در ظرف قرار می دهیم و فشار وارد بر کف ظرف  پاسکال افزایش می یابد و بار دیگر گوی فلزی به چگالی به همان شعاع درون ظرف قرار می دهیم و افزایش فشار وارد بر کف ظرف  پاسکال افزایش می یابد.   برابر با کدام گزینه است؟ 


فیزیک
دهم متوسطه
۰۹:۴۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
3- لوله ی U شکل مطابق شکل در اختیار داریم؛ فشار نقاط A و B را به صورت  نشان می دهیم. اگر مایعی به چگالی  در شاخه ی سمت چپ بریزیم فشار در نقاط A و B را به صورت نشان می دهیم. کدام گزینه رابطه ی بین فشار در نقاط A و B را به درستی نشان می دهد؟


فیزیک
دهم متوسطه
۰۹:۴۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
4-

سلام

چرا چگالی یک کشتی آهنی با یک میخ آهنی برابر است؟ما اگر جسم هر کدام را تقسیم بر حجم آن ها بکنیم دوعدد متفاوت به دست می اید.

علوم
هفتم متوسطه
۱۸:۲۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵