فصل سوم

سوالات رفع اشکال


1- با آجرهای ستونی به سطح مقطع و به ارتفاع می سازیم. اگر جرم هر آجر باشد، تخمین مرتبه ی بزرگی جرم ستون ساخته شده چند تن می باشد؟

فیزیک
دهم متوسطه
۱۰:۴۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷