فصل سوم

سوالات رفع اشکال


1- با آجرهای ستونی به سطح مقطع و به ارتفاع می سازیم. اگر جرم هر آجر باشد، تخمین مرتبه ی بزرگی جرم ستون ساخته شده چند تن می باشد؟

فیزیک
دهم متوسطه
۱۰:۴۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
2- در شکل مقابل، تمام یا قسمتی از اجسام درون مایع قرار گرفته است. بزرگی نیروی شناوری وارد بر هر یک از اجسام برابر است با:

فیزیک
دهم متوسطه
۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
3- اگر نسبت تشابه دو مثلث  باشد، نسبت مساحت هایشان کدام است؟
ریاضی
نهم متوسطه
۱۵:۴۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲