فصل4

سوالات رفع اشکال


1- دستور انقباض ماهیچه های بازو از کدام بخش دستگاه عصبی صادر می شود؟
 
علوم
هشتم متوسطه
۲۲:۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
2- زاویه‌ی بین عقربه‌های دقیقه شمار و ساعت شمارِ ساعت در ساعت 6:30  کدام است؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۰۹ ۱۳۹۹/۱۰/۰۵
3- در شکل روبه‌رو  است. اندازه  چند درجه است؟

 
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰