فصل5

سوالات رفع اشکال


1- سفیدی چشم، بخش رنگی چشم و سیاهی وسط چشم به ترتیب مربوط به کدام لایه های چشم هستند؟
علوم
هشتم متوسطه
۰۰:۳۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
2-  عددی طبیعی است، حاصل عبارت زیر همواره کدام است؟                                                 

ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
3- در ساخت و تهیه کدام یک از موارد زیر,خاک رس به کار گرفته نشده است؟
علوم
هفتم متوسطه
۱۸:۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
4- اگر x یک بردار و  عددی حقیقی باشد، کدام یک از جملات زیر درست است؟
 
ریاضی
هشتم متوسطه
۱۹:۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸