فصل6

سوالات رفع اشکال


1- در صورتی که دمای هوا هنگام تراکم ، باالتر از صفر درجه سلسیوس باشد رطوبت هوا به شکل ................. به سطح زمین می ریزد .
علوم
هفتم متوسطه
۱۷:۰۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
2- هر چه از نقاط مرتفع به پایین می آییم و به زمین های پست نزدیک می شویم، ذرات رسوبی کوچک تر و گردتر می شوند ولی میزان رسوب گذاری بیشتر می شود. علت این امر، کدام مورد زیر می تواند باشد؟
علوم
هفتم متوسطه
۱۷:۰۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
3- مقدار آب رود در یک حوضه آبریز به کدام عامل زیر بستگی ندارد؟
علوم
هفتم متوسطه
۱۷:۰۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
4- اکسید آهن از ترکیب جه اتم هایی ساخته شده است؟
علوم
هفتم متوسطه
۱۷:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
5- کدام یک از موارد زیر، از کاربردهای جزر و مد نیست؟ 
علوم
هفتم متوسطه
۱۵:۲۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲