فصل9 الکتریسیته

سوالات رفع اشکال


1- کره ی دارای واحد بار منفی و کره ی خنثی است. اگر دو کره را با هم تماس دهیم و جدا کنیم، بار کره ی و به ترتیب چگونه خواهد بود؟

علوم
هشتم متوسطه
۱۸:۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
2- در مدار الکتریکی زیر اعدادی که توسط آمپرسنج های، و نشان داده می شوند به ترتیب عبارت اند از:

علوم
هشتم متوسطه
۱۸:۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱