فعل امرحاضر

سوالات رفع اشکال


1- در کدام عبارت فعل امر مؤنث به کار رفته است؟ 
عربی
نهم متوسطه
۱۸:۵۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
2- گزینه ی نامناسب برای جاهای خالی در عبارت «................. ما وَصَلـْ ................... إلى مَدرِسَتِـ ...............» کدام است؟ 
 
عربی
نهم متوسطه
۱۴:۲۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸