فیزیک دهم

سوالات رفع اشکال


1- در ظرف روبه رو اگر یک لیتر آب به سر ظرف اضافه کنیم، فشار وارد بر کف ظرف  زیاد می شود، نسبت  چقدر است؟ ( و آب اولیه موجود در ظرف می باشد.)


فیزیک
دهم متوسطه
۱۲:۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
2- در شکل زیر، دو گلوله با جرم های و به دو سر میله ای با جرم ناچیز که می تواند حول نقطه در وسط میله بدون اصطکاک در سطح قائم دوران کند، وصل شده اند. اگر میله از وضع افقی رها شود، در لحظه ای که به وضع قائم می رسد انرژی جنبشی گلوله ها چقدر است؟

فیزیک
دهم متوسطه
۱۶:۲۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
3- در شکل زیر، هرگاه دستگاه از حال سکون رها شود، پس از ۲ متر جابه جایی انرژی جنبشی جسم ۳ کیلوگرمی ۱۲ ژول می شود. کار نیروی اصطکاک جنبشی چند ژول است؟

 
فیزیک
دهم متوسطه
۲۰:۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
4- با آجرهای ستونی به سطح مقطع و به ارتفاع می سازیم. اگر جرم هر آجر باشد، تخمین مرتبه ی بزرگی جرم ستون ساخته شده چند تن می باشد؟

فیزیک
دهم متوسطه
۱۰:۴۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
5- ظرفی مطابق شکل از مایعی به چگالی پر شده است. یکبار گوی فلزی به چگالی به شعاع به آرامی در ظرف قرار می دهیم و فشار وارد بر کف ظرف  پاسکال افزایش می یابد و بار دیگر گوی فلزی به چگالی به همان شعاع درون ظرف قرار می دهیم و افزایش فشار وارد بر کف ظرف  پاسکال افزایش می یابد.   برابر با کدام گزینه است؟ 


فیزیک
دهم متوسطه
۰۹:۴۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
6- در شکل مقابل، بزرگی میدان مغناطیسی یکنواخت برابر 2 میلی تسلا و سطح قاب، عمود بر میدان است. اگر میله ی CD به طول  باتندی ثابت  در جهت نشان داده شده حرکت کند،  چند ولت است؟

 
فیزیک
یازدهم متوسطه
۲۲:۵۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
7- یک تکه چوب را با یک خط کش اندازه می گیریم. اگر ابتدای چوب منطبق بر  باشد و انتهای آن بین  باشد، کدام گزینه نتیجه اندازه گیری با این خط کش است؟ (روی خط کش بین دو عدد  و  تقسیم بندی دیگری نشده است)

فیزیک
دهم متوسطه
۲۳:۰۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹